Friday, September 7, 2012

ไฟล์เสียง สอบมาตรฐานวิชาชีพครู ของอาจารย์ชื่อดัง

เค้าโพสต์กัน

เราก็เลยเอาไฟล์มาฝาก


ไฟล์เสียง   บท6การวัดและการประเมินผล อ.จิระ
http://storage.3bb.co.th/share3/NTg0N3xkNmFlMDBkNzc0Njg0NzFjMGZiYTNhNTNhMDI3Mzg5MXwxODg2Nw==


ไฟล์เสียง  บท 3 การจัดการเรียนรู้ อ.จิระ
http://storage.3bb.co.th/share3/NTg0Nnw2M2ViNThiZDRkMzQ4NmYwMDE0MzhmOTExYTExZDMyM3wxODg2Nw==

Thursday, September 6, 2012

ได้รับหนังสือเตรียมสอบ จากคุรุสภาแล้ว

ในที่สุดก็ได้หนังสือเตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพครู  แล้ว+++++++

การรอคอยหนังสือ  ทำให้เรา เบื่อ  แล้วไม่ยอมอ่านหนังสือ เล่มอื่นเลย

ตอนนี้ได้รับหนังสือแล้ว

-------------------------------------------------------------------------
สอบ 14-15-16  กย.55  >>>  อ่านหนังสือ   6 กย.55 
-------------------------------------------------------------------------แล้วเราจะผ่านที่มาตรฐานล่ะเนี้ย......

Saturday, August 25, 2012

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 บทที่ 6 การจัดการในห้องเรียน

สอบครั้งที่ 9 บทที่ 6 การจัดการในห้องเรียน
เท่าที่เราจำได้
-การจัดการองค์กร 20 ข้อ
-ภาวะผู้นำ 20 ข้อ
-การวิจัยมีอะไรบ้าง 5 ข้อ
-การทำงานเป็นทีม 10 ข้อ
-เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ข้อ
-การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน -นอก 5 ข้อ
-พระราชบัญญัติ 2 ข้อ
-สมานัตตัดตา, อัตถจริย,การสั่งงานลูกน้อง ลำดับงาน, เขตมาประเมินอะไรบ้าง

ปล.บันทึกไว้ตอนออกจากห้องสอบ

ที่พักสำหรับคนสอบอาชีวะศึกษาขอนแก่น

การสอบครั้งที่ 9
เราสอบที่อาชีวะศึกษาขอนแก่น   พักที่ โรมาโฮเทล
เดินไปสอบได้ ไม่ไกลมาก  ไม่มีรถผ่าน ต้อนเดินๆๆๆ   แต่ตอนเย็น ของกินเยอะ
ปล. เราไม่ได้มีส่วนได้เสีย อะไรกับโรงแรม   แค่พักแล้วประทับใจ....

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู

-((((())))-----

Tuesday, August 7, 2012

แนวข้อสอบมาตรฐาน ที่5 นำไปอ่านกันก่อนสอบ


1. เป้าหมายของการจัดการศึกษาที่แท้จริง ได้แก่ข้อใด
ก. การพัฒนาด้านสติปัญญา                                       ข. การพัฒนาด้านอารมณ์และความรู้สึก
ค. การพัฒนาด้านการปฏิบัติ                                      ง. ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดสอดคล้องกับการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย
ก. ความรู้                                                           ข. ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
ค. การปฏิบัติ                                                        ง. ปฏิสัมพันธ์
3. ข้อใดสอดคล้องกับการพัฒนาด้านจิตพิสัย
ก. ความรู้                                                            ข. ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
ค. การปฏิบัติ                                                        ง. ปฏิสัมพันธ์
4. ข้อใดสอดคล้องกับการพัฒนาด้านทักษะพิสัย
ก. ความรู้                                                            ข. ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
ค. การปฏิบัติ                                                       ง. ปฏิสัมพันธ์
5. เป็นการประเมินผู้เรียนทุกคนในปลายปีของแต่ละช่วงชั้น
ก. การประเมินผลระดับชั้นเรียน                                 ข. การประเมินผลระดับสถานศึกษา
ค. การประเมินคุณภาพระดับชาติ                                ง. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6. มุ่งค้นหาคำตอบเกี่ยวกับความก้าวหน้าของผู้เรียนในด้าน ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมการเรียน
ก. การประเมินผลระดับชั้นเรียน                               ข. การประเมินผลระดับสถานศึกษา
ค. การประเมินคุณภาพระดับชาติ                               ง. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7. เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ปลายปีและช่วงชั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และใช้ผลการประเมินประกอบการพิจารณาตัดสินเลื่อนช่วงชั้น
ก. การประเมินผลระดับชั้นเรียน                                ข. การประเมินผลระดับสถานศึกษา
ค. การประเมินคุณภาพระดับชาติ                               ง. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8. กระบวนการวัดผลและสังเกตผลอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติจริงมากกว่าประเมินจากผลการทดสอบ
ก. การประเมินผลรวม (Summative Evaluation)          ข. การประเมินตามสภาพจริง(Authentic Assessment)
ค. การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) 
ง. การประเมินโดยใช้กระบวนการสังเกต และรวบรวมข้อมูลในการวัดอย่างต่อเนื่อง
9. มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนในเบื้องต้น สำหรับนำไปพิจารณาประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน
ก. การประเมินผลก่อนเรียน                                    ข. การประเมินผลระหว่างเรียน
ค. การประเมินผลหลังเรียน                                      ง. การประเมินผลด้วยแฟ้มสะสมงาน
10. ข้อใดสอดคล้องกับการประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียน
ก. เป็นการตรวจสอบความรู้ ทักษะ และความพร้อมต่าง ๆ ของผู้เรียน
ข. การประเมินผู้เรียนในเรื่องที่จะทำการสอน เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะในเรื่องที่จะเรียนมากน้อยเพียงใด
ค. การสนทนา พบปะพูดคุยกับผู้เรียนแต่ละคน
ง. การประเมินสภาพจริงจากกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติ

Sunday, July 29, 2012

สอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 10

สวัสดีค่ะ
ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ต้องการ สอบใบประกอบวิชาชีพครู จึงได้รวบรวมข้อมูล จากเว็บไซต์ต่าง ๆ
และ  "ซื้อ"  เอกสารที่เป็น แนวข้อสอบสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ทั้งจากทางเว็บไซต์ และหนังสือ   มาก มาย ...แต่เมื่อไ้ด้ดู...เอกสารที่ซื้อ...
ขอบอกว่า "ผิดหวังมาก"   แนวข้อสอบ ไม่ update แล้ว  


ดิฉันจึงตั้งใจ ว่าจะใช้ประสบการที่เคยไปสอบ ในครั้งที่  7, 8, 9 
ทบทวนตัวเอง  รวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด    เพื่อการสอบครั้งที่ 10 นี้  ให้ผ่านทั้งหมด
และอยากจะเชิญชวน  ท่านทั้งหลาย ร่วมแบ่งปันความรู้ที่เคยไปสอบ
เพื่อที่เรา...
จะได้ไปประสบความสำเร็จ ไปด้วยกัน