Saturday, August 25, 2012

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 บทที่ 6 การจัดการในห้องเรียน

สอบครั้งที่ 9 บทที่ 6 การจัดการในห้องเรียน
เท่าที่เราจำได้
-การจัดการองค์กร 20 ข้อ
-ภาวะผู้นำ 20 ข้อ
-การวิจัยมีอะไรบ้าง 5 ข้อ
-การทำงานเป็นทีม 10 ข้อ
-เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ข้อ
-การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน -นอก 5 ข้อ
-พระราชบัญญัติ 2 ข้อ
-สมานัตตัดตา, อัตถจริย,การสั่งงานลูกน้อง ลำดับงาน, เขตมาประเมินอะไรบ้าง

ปล.บันทึกไว้ตอนออกจากห้องสอบ

No comments:

Post a Comment